Loovtöö 8. klassis

III kooliastmes korraldatakse üldpädevuste arendamiseks ja valdkonnapädevuste kujundamiseks loovtöö:

 1. Loovtöö tehakse 8. klassis.
 2. Loovtöö toetab õpilaste üldpädevuste ja valdkonnapädevuste kujunemist läbi ainetevahelise lõimingu.
 3. Loovtööd võib teha nii individuaalselt kui kollektiivselt.
 4. Läbivatest teemadest lähtuv või õppeaineid lõimiv loovtöö III kooliastmes tähendab kas uurimustööd, mis eeldab materjali kogumist, analüüsimist/süstematiseerimist, üldistamist ning järelduste tegemist või loomingulist tööd, mis eeldab enda tugevate külgede demonstreerimist.
 5. Uurimistöö koostatakse Aste Põhikooli loovtöö juhendi järgi (vt õppekava).
 6. Loominguline ülesanne sooritatakse õpilase enda koostatud projekti järgi.
 7.  Loovtöö teema märgitakse lõputunnistusele, teema ja hinnang loovtööle märgitakse 9. klassi tunnistusele.
 8. Õpilasele antakse tagasiside loovtöö valmimisprotsessi ja tulemuse kohta.
 9. Loovtööde esitlemise kuupäev ja iga õpilase teema sätestatakse 1. novembriks direktori käskkirjaga.
 10. 8. klassi õpilane esitab 1. veebruariks õppealajuhatajale loovtöö teema, juhendaja nime ja projekti.
 11. Loominguline loovtöö koosneb järgmistest osadest – õpilane sõnastab idee, koostab tegevuskava idee elluviimiseks, teostab idee ja esitleb valminud tulemust loovtööde projektipäeval.
 12. Tulemus vormistatakse viisil, mis võimaldab selle esitlemist loovtööde projektipäeval.
 13. Loovtöö projekti säilitatakse kooli raamatukogus.
Avaldatud 05.10.2022. Viimati muudetud 26.10.2022.